1. Przychodnia zajmuje się leczeniem zwierząt towarzyszących człowiekowi to znaczy psów, kotów.
2. Przychodnia świadczy swoje usługi w godzinach jej otwarcia to jest od poniedziałku do piątku:
09:00 – 17:00. Nie świadczymy usług w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Godziny pracy przychodni mogą być na bieżąco aktualizowane.
3. W przychodni obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt, przyjmujemy tylko wcześniej
umówionych pacjentów. Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zarezerwowanych wizyt. Nie
przyjmujemy pacjentów w stanach nagłych. Pacjentów "emergency" kierujemy do przychodni całodobowych.
4. Miejscem działania przychodni jest ul. Będzińska 16, 41-200 Sosnowiec. Przychodnia nie
świadczy usługi wizyt domowych.
5. Przychodnia nie jest organizacją non profit, za swoje usługi pobiera opłaty. Rozliczenie następuje
gotówką, kartami płatniczymi lub przelewem bankowym niezwłocznie po wykonaniu usługi, inne
formy i terminy zapłaty wymagają wcześniejszego uzgodnienia. Cennik usług jest dostępny w
przychodni zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. O informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. Poz 915)
6. W przypadku kiedy klient, nie wstawi się na planowaną wizytę oraz nie odwoła jej do 24h przed
zarezerwowanym terminem, Przychodnia może rościć sobie prawo do pobrania bezzwrotnego
zadatku wysokości 100 zł przed umówieniem kolejnego terminu.
7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi osób co do których istnieje podejrzenie, że
znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających a także zachowujących się
agresywnie i wulgarnie.
8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia agresywnego nad którym nie panuje
jego właściciel, lub nie posiada ono kagańca i obroży.
9. Leczenie stacjonarne zwierzęcia w naszej przychodni oraz większość zabiegów lekarsko-
weterynaryjnych wykonywanych na zwierzętach wymaga pisemnej zgody jego właściciela.
10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy leczenia zwierzęcia w przypadku gdy nie doprowadza go
jego właściciel. Na wizytę zwierzę może przyprowadzić tylko osoba pełnoletnia.
11. Nie odpowiadamy za szkody materialne powstałe z winy klientów przychodni i zwierząt będących
ich własnością. Nie odpowiadamy materialnie za mienie pozostawione przez klientów na terenie
przychodni.
12. W pomieszczeniach przychodni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
13. Przychodnia gromadzi i przetwarza do celów własnych dane osobowe jej klientów zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101,
poz. 926 z późn. zmianami). Dane osobowe są niezbędne do prowadzenia dokumentacji
medycznej. Odmowa ich podania przez właściciela zwierzęcia jest równoznaczna z rezygnacją z
naszych usług.
14. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
15. Teren Przychodni podlega całodobowemu monitoringowi.
16. Wejście na teren przychodni jest  równoznaczne z akceptacją Regulaminu Świadczenia Usług.